شرایط و ملزومات ارائه پیشنهاد:

الف- ویژگی ساختار صوری: 1- طرح مسأله (و خاصه بیان جنبه پروبلماتیک یا مسأله مند بودن موضوع)، 2- ارائه راهکار و پیشنهاد در قالب مدل و 3- تشریح فرایند عملیاتی شدن مدل پیشنهادی در صندوق.  

ب- ویژگی  ساختار محتوایی: 1- داشتن هزینه و فایده، 2- قابلیت عملیاتی شدن  و 3- دارای اثربخشی لازم.

 

آدرس صندوق قرض الحسنه شاهد: تهران ، خیابان گاندی جنوبی ، انتهای خیابان بیست و یکم ، پلاک 2